en English

Vyhledávání

Kontakt

SSČ Akademie věd ČR, v. v . i.
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
e-mail:

 

Naši kamarádi

Prirodovedci-minilogo-web.jpg

box1

ODBORNÉ STÁŽE PRO STUDENTY Vědecké stáže, které proběhnou na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR a výzkumných pracovištích VŠ, můžete vybírat z více než 200 témat z oborů biologie, chemie,fyziky, matematiky a informatiky nebo geologie.

box2

PŘEDNÁŠKY PRO STUDENTY Na vědecké stáže se mohou hlásit mimořádně nadaní studenti středních škol z celé ČR, se zájmem o přírodní a technické vědy.

box3

PRAKTICKÉ KURZY PRO UČITELE Praktické kurzy pro pedagogy biologie, chemie a fyziky poskytují účastníkům inspiraci pro jejich výuku, praktická cvičení s nápady, které mohou demonstrovat žákům a probudit v nich touhu po vědecko-výzkumné kariéře.

 

 

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2016 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky do databáze náhradníků.

Stáže pro studenty

SŠ/VŠ Kraj Obor

1.003 Analýza ribozomální dna u sekavcovitých ryb rodu cobitis

Biologie 0

Anotace: Sekavci rodu cobitis jsou na první pohled nenápadné, při dně žijící sladkovodní rybky, které přežily už několik dob ledových, a rozšířili se zpátky do vodních toků. Zajímaví jsou hned z několika důvodů. Nejen, že se mezi sebou kříží různé druhy za vzniku životaschopného potomstva. Pomocí asexuálního rozmnožování však hybridní samičky parazitují na samcích a využívají je jen jako dárce spermatu, který aktivuje vývoj jejich vajíček. Tím samičky přenášejí svůj genom za hranice areálu původního výskytu. Pomocí cytogenetických metod máme možnost nahlédnout do evolučních procesů, jež tuto zvláštní skupinu formovaly. Během této stáže se naše pozornost zaměří na studium diverzity repetitivní dna, konkrétně na rdna (ribozomální dna). Studium proběhne na úrovni od analýzy sekvencí dna až po fyzické mapování jednotlivých genů na chromozomy. Úkolem stáže bude porovnat distribuci rdna na chromozomech rodičovských druhů a jejich hybridů. Po fluorescenčních in situ hybridizacích budeme schopni interpretovat, zda se u obou skupin liší počet signálů rdna a jakým způsobem. Dostaneme tak odpověď na otázku, zda zůstaly karyotypy polyploidních hybridů konzervovány (jak se jeví z předchozích studií), či zda u nich probíhá evoluce na úrovni sekvencí, jako možného doprovodného jevu při polyploidizaci a/nebo hybridizaci.

Lektor stáže: Mgr. Zuzana Majtánová
Instituce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky

1.004 Fylogeografie druhu Saxifraga rosacea Moench: Genový tok a populační historie glaciálního reliktu

Biologie 0

Anotace: Ve střední Evropě je řada refugií glaciálně reliktních druhů a to nejen v horách, ale i na suťových polích a skalních římsách. Lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea) je jedním z nich. Je to subatlantský element s disjunktním rozšířením a v naší flóře významným glaciálním reliktem. Ostrůvkovité rozšíření naznačuje důležitost alopatrické speciace následující po fyzické izolaci populací druhu lomikámen trsnatý a poskytuje situaci vhodnou pro výzkum vztahů mezi jednotlivými diverzifikovanými taxony. Současná taxonomie rozeznává čtyři poddruhy, z nichž u nás se vyskytují pouze dva, S. rosacea ssp. sponhemica a S. rosacea ssp. steinmanii. Oba poddruhy se výrazně liší nejen morfologicky, ale i preferencí ekologických stanovišť. Cílem studie je zhodnocení a srovnání jednotlivých populací druhu včetně intra- a inter- populační analýzy druhu. Student či studentka se zájmem o toto téma by měli disponovat základními znalostmi z biologie, být schopní samostatné práce a uvažování a měli by mít chuť pracovat v laboratoři i v terénu.

Lektor stáže: RNDr. Lenka Záveská Drábková, Ph.D.
Instituce: Botanický ústav

1.007 Protilátky proti rostlinným hormonům

Biologie 0

Anotace: Student bude seznámen se základními metodami purifikace polyklonálních protilátek a určení charakteristik protilátek proti rostlinným hormonům. Dále se bude podílet na vývoji imunoafinitní chromatografie založené na těchto protilátkách a seznámí se s metodami stanovení fytohormonů v rostlinném materiálu.

OBSAZENÁ STÁŽ
Lektor stáže: Mgr. Jana Oklešťková, PhD.
Instituce: Ústav experimentální botaniky
Stážista: Pekařová Klára

1.010 Viry v neobvyklých hostitelích - může být jedovatá houba ještě jedovatější?

Biologie 0

Anotace: Každý vyšší organizmus může být a je osídlen patogeny. Bouřlivě se rozvíjející oblastí virologie je v současnosti mykovirologie - věda o virech v houbách. Od popisu typicky patogenních virů v kulturách jedlých hub jako jsou žampiony, hlívy a shiitake, se pozornost pomalu přesouvá ke zkoumání virů a jejich vlivu na vlastnosti hub škodlivých pro rostliny nebo jiné vyšší organizmy. Mnohokrát už totiž bylo popsáno, že přítomnost viru může zeslabit škodlivé účinky patogenních hub tak, že se začnou projevovat úplně jinak. Mnohé vyselektované kmeny hub, včetně kmenů infikovaných viry, jsou pak používány jako biologická ochrana proti významným houbovým fytopatogenům. Náplní stáže bude seznámit studenta se způsobem hledání virů v houbách, kultivací hub na umělých půdách, způsoby izolace nukleových kyselin, jejich množením a molekulárními technikami identifikace virů včetně sekvenování a analýzy jejich genomů. Vhodné nejen pro vášnivé mykology, ale především pro ty, které zajímá laboratorní výzkumná práce.

OBSAZENÁ STÁŽ
Lektor stáže: Karel Petrzik
Instituce: Biologické centrum
Stážista: Landa Václav

1.012 Kde se uplatňují bílkoviny zodpovědné za přeměnu zralého pylu v pylovou láčku?

Biologie 0

Anotace: Zralý pyl krytosemenných rostlin slouží k přenosu genetické informace. Dehydratovaná cytoplasma spolu s velmi odolnou, tvrdou buněčnou stěnou napomáhají přežití pylu ve vnějších, mnohdy nepříznivých podmínkách. Po dopadu na bliznu se cytoplazma pylu zavodňuje a dochází k „probuzení“ pylu a jeho postupnému klíčení v pylovou láčku, která prorůstá čnělkou, až dosáhne zárodečných vaků, které obsahují vaječnou buňku. Za proměnu zralého pylu v pylovou láčku zodpovídá celá řada bílkovin (proteinů). K našemu výzkumu jsme si vybrali několik z nich, u nichž chceme detailně odhalit jejich funkci. Jedním z experimentů, který ukazuje roli bílkovin v buňce, je vytvoření mutantních linií, které danou bílkovinu postrádají. Představme si buňku jako model autíčka – v autíčku je spousta součástek, z nichž každá má svoji určitou roli. Pokud nebudeme vědět, k čemu je třeba kolo, vymontujeme z autíčka kolo a budeme pozorovat, k jakému efektu dojde. Z pozorování autíčka bez dané součástky můžeme posléze usuzovat, k čemu daný díl (třeba kolo) slouží. A podobně je to s bílkovinami – když bílkovinu vyřadíme z funkce, můžeme se dívat, co se s buňkou stane, a tak odvodit funkci, kterou v buňce sehrává. U rostlin se k vypnutí genů používají tzv. T-DNA inzerční linie. Ty představují mutované rostliny, kde je v příslušném genu vložen nový úsek DNA, čímž dojde k přerušení tvorby bílkoviny. Vzniklý gen je tak v této rostlině nefunkční. Kromě zkoumání inzerčních linií nás zajímá, v jaké části buňky se bude bílkovina tvořit. Za tímto účelem musíme naši bílkovinu nějak viditelně označit. K tomu se užívá zelený fluorescenční protein (GFP), s nímž bílkovinu propojíme. Po osvícení modrým světlem pod fluorescenčním mikroskopem pak můžeme vidět, kde se bílkovina tvoří, protože bude zeleně svítit. V rámci stáže se seznámíme s pěstováním mutantních T-DNA inzerčních linií huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana). Ukážeme si, jak se u mutantních linií určuje pomocí PCR a následné gelové elektroforézy genotyp dané rostliny. Součástí stáže také bude klonování vybraných genů a kultivace bakterií E. coli. Vzniklé konstrukty posléze budou využity k určení buněčné lokalizace vybraných bílkovin.

Lektor stáže: Mgr. Jan Fíla
Instituce: Ústav experimentální botaniky

1.014 Analýza mikrobiomu trávicího traktu zvířat pomocí molekulárně geneticých metod

Biologie 0

Anotace: Mikroorganizmy obývající trávicí trakt živočichů zásadním způsobem ovlivňují zdraví a fyziologické pochody svého hostitele. Jejich studium je součástí výzkumu výživy lidí i zvířat. V navrhované stáži se student seznámí se základními laboratorními metodami studia mikrobiální diverzity - izolace DNA, namnožení a sekvenace vybraných genů, identifikace a kvantifikace bakterií molekulárně genetickými metodami. Náplní stáže bude také analýza dat bioinformatickými nástroji. Student tak získá představu o možnostech studia přírodních věd.

OBSAZENÁ STÁŽ
Lektor stáže: Jakub Mrazek
Instituce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky
Stážista: Roeselová Alžběta

1.020 Udržitelné systémy pěstování brambor zajišťující ochranu proti aktinobakteriální obecné strupovitosti bramboru

Biologie 2

Anotace: V dlouhodobém pokusu bude sledován vliv aplikace biouhlu, organické hmoty a minerální výživy na výskyt aktinobakteriální obecné strupovitosti bramboru (AOSB) u dvou náchylných odrůd brambor pěstovaných na půdě s vysokým výskytem onemocnění. Výstupem bude návrh na zlepšení stávajícího systému a technologie pěstování brambor.

OBSAZENÁ STÁŽ
Lektor stáže: Václav Krištůfek
Instituce: Biologické centrum
Stážista: Petrouš Ondřej

1.022 Vliv modrého světla na růstové reakce rostlin k hormonu, kyselině abscisové (ABA)

Biologie 0

Anotace: Jedná se o téma z oblasti fyziologie rostlin, které se zabývá otázkou jak rostlinný hormon, kyselina abscisová (ABA), reguluje růst rostlin. ABA se akumuluje v rostlinách především za stresových podmínek a tím redukuje růst. Reakce rostlin k ABA však nejsou jednoduché. Vyšší koncentrace ABA inhibují růst, kdežto nízké koncentrace (menší než 1uM) růst podporují. Růst rostlin je také významně regulován světlem, a to tak, že prodlužování je světlem inhibováno na úkor zvětšování listů. Mechanizmy působení světla na prodlužování rostlin jsou komplikované. Výzkumy v naší laboratoři ukazují, že růstové reakce rostlin k ABA může ovlivňovat vlnová délka světla, a to tím, že mění koncentraci ABA či citlivost pletiv k tomuto hormonu. Student/ka bude v laboratorních podmínkách pomocí fyziologických, genetických a farmakologických metod zjišťovat, jak ABA ovlivňuje růst rostlin a jak světlo tyto reakce mění. Vědecká skupina molekulární fyziologie, kde student/ka bude experimenty provádět, je součástí Laboratoře růstových regulátorů, která je společnou laboratoří Ústavu experimentální botaniky AV ČR a PřF UP v Olomouci.

Lektor stáže: Doc., RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
Instituce: Ústav experimentální botaniky

1.023 Viry červců (Coccoidea) a jejich interakce se symbiotickými bakteriemi

Biologie 0

Anotace: Cílem práce je zmapovat diverzitu rostlinných a dalších virů v hemipterním hmyzu ze skupiny Coccoidea (červci). Zástupci hemipterního hmyzu jsou častými škůdci zemědělských plodin a způsobují ročně ohromné škody. Přestože také červci velmi často přenášejí rostlinné viry způsobující onemocnění rostlin, o diverzitě jejich virů jsou jen velmi útržkovité informace. Práce bude probíhat u počítače analyzováním již vygenerovaných dat a zároveň bude součástí práce i detekce virů laboratorními metodami. Součástí práce bude i vyhodnocení potenciálních interakcí nalezených virů se symbiotickými bakteriemi.

Lektor stáže: RNDr. Filip Husník
Instituce: Biologické centrum

1.026 Úvod do fluorescenční a laserové mikroskopie

Biologie 0

Anotace: Studenti se seznámí s principy fluorescenční a konfokální mikroskopie. Na teoretickou průpravu naváže praktická výuka práce na špičkovém fluorescenčním a konfokálním mikroskopu, která bude doplněna o praktickou ukázku analýzy obrazu.

Lektor stáže: Mgr. Hana Sehadová, PhD.
Instituce: Biologické centrum

1.027 Imunohistochemické metody aneb detekce proteinů ve tkáni

Biologie 0

Anotace: Studenti se seznámí jak s principy tak s praktickou ukázkou detekce proteinu ve tkáni hmyzu (paraplasotvé řezy popř. totální preparáty mozkové tkáně).

Lektor stáže: Mgr. Hana Sehadová, PhD.
Instituce: Biologické centrum

1.031 Seznamte se s klíštětem

Biologie 0

Anotace: Klíště obecné je krev sající parazit přenášející řadu infekčních onemocnění, jako je např. Lymeská borrelióza a klíšťová encefalitida. Jedná se tudíž o velice atraktivní cíl výzkumu mnoha veřejných i soukromých institucí. Student si během stáže vyzkouší odchyt klíšťat ve volné přírodě a osvojí si základní molekulárně-biologické metody využívané pro detekci původců výše zmíněných onemocnění. Součástí praxe bude rovněž studium anatomie různých vývojových stádií klíštěte pomocí elektronové mikroskopie.

OBSAZENÁ STÁŽ
Lektor stáže: Mgr. Martin Strnad
Instituce: Biologické centrum
Stážista: Vrtílka Jan

1.037 Exkurze do buněčného mikrokosmu

Biologie 0

Anotace: Buňka je vlastně takový malý vesmír, neuvěřitelně složitá spleť molekul, ve které se stále něco děje. Zajímá Tě, jak fungují základní stavební jednotky všech živých organismů? Nejde Ti do hlavy, jak je vlastně možné zkoumat něco tak malého? Přijď se podívat, jak to chodí v laboratoři molekulární biologie na jednom z nejmodernějších vědeckých pracovišť v ČR. Ukážeme si, jak se dají lidské buňky pěstovat v tkáňových kulturách. Zkusíme si, jak snadné je z buněk izolovat DNA a co se dá s touto nositelkou genetické informace všechno dělat. Pokusíme se rozšifrovat spletitou síť interakcí mezi některými klíčovými proteiny. A v neposlední řadě se s využitím fluorescenčních mikroskopů podíváme, jak to vypadá v samotném jádru buněk. Vyzkoušej si, jaké je to být vědcem!

OBSAZENÁ STÁŽ
Lektor stáže: Mgr. Anna Malinová
Instituce: Ústav molekulární genetiky
Stážista: Jaklová Andrea

1.043 Analýza genové exprese u mikrořas se zvýšenou produkcí lipidů

Biologie 0

Anotace: Cílem této stáže bude vyšlechtit novou mutantní linii modelové řasy Chlamydomonas reinhardtii za účelem zvýšení produkce lipidových tělísek a identifikace modifikací metabolické aktivity vzniklých během procesu šlechtění. Ve spolupráci s lektorem budou studentovi zpřístupněny kapacity laboratoře molekulární biologie a platforma (série bioreaktorů a průtokový cytometr s kapacitou pro třídění buněk Beckam Coulter MoFlo XDP) pro šlechtění fotosyntetických mikroorganismů vyvinuté na pracovišti lektora. Úkolem pro studenta bude: 1) Participovat na přípravě kultivačních experimentů, kde se student seznámí s přístupy a metodami řasových kultivací za využití moderních laboratorních fotobioreaktorů. 2) Na základě získaných biologických vzorků šlechtěných linií zkoumaného organismu naměřit exprese vybraných genů (jako např. Acetyl-CoA Carboxylase, Acyl carrier protein thioesterase, Desaturase Delta 12…) s využitím qPCR cykleru (QIAGEN Rotor-Gene Q) a porovnat tyto s původní (originální) kulturou za daných produkčních podmínek. Student si osvojí rutinní přípravu vzorků a práci s moderním cyklerem. 3) Participovat na přípravě vzorků pro komparativní genovou expresi na RNA čipu a dále na analýze a interpretaci získaných výsledků za účelem rozšíření poznání mechanismu lipidové syntézy tímto organismem a návrhu cílených genetických modifikací. Student se seznámí s bioinformatickou analýzou plošné genové exprese.

OBSAZENÁ STÁŽ
Lektor stáže: Mgr. Jan Fedorko
Instituce: Centrum výzkumu globální změny
Stážista: Lukjanov Viktor

1.058 Studium tahu dálkových migrantů pomocí světelných geolokátorů

Biologie 0

Anotace: Výrazný celosvětový pokles početnosti dálkových migrantů vedl k zintenzivnění výzkumu faktorů ovlivňujících tažné druhy ptáků napříč jejich ročním cyklem. Vzhledem k metodickým omezením přímého sledování těchto vysoce vagilních obratlovců bylo donedávna nesmírně obtížné podrobně sledovat, kdy se kde jednotlivé populace v průběhu roku vyskytují. Tradiční sledování tahu pomocí kroužkování sice přineslo cenné poznatky o tahu, je ale výrazně omezeno nízkou a prostorově nerovnoměrnou návratností zpětných hlášení. Teprve nedávný technologický pokrok umožnil sledování tahu malých druhů ptáků pomocí světelných geolokátorů, které jsou vhodným nástrojem k získání nového vhledu do ročního cyklu dálkových migrantů. Geolokátor je miniaturní datalogger, který měří intenzitu světla a ukládá takto naměřené údaje; geografické pozice jedince jsou po jeho odchycení a stažení dat vypočteny z údajů o východech a západech slunce stanovených ze světelných měření. Cílem této stáže je identifikovat tahové trasy a zimoviště u tří evropských populací rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus). Tento druh dálkového migranta byl zvolen záměrně, protože dostupná zpětná hlášení naznačují, že se evropské populace tohoto druhu liší ve směru tahu na zimoviště. Existence tahového rozhraní a předpokládaná segregace v subsaharské Africe tak nabízejí do budoucna unikátní možnosti pro testování dopadu odlišných podmínek na tahu a zimovištích na hnízdní populace tohoto druhu. Těžiště práce stážisty bude spočívat v analýze již získaných geolokátorových dat v prostředí R a GIS.

Lektor stáže: RNDr. Petr Procházka, Ph.D.
Instituce: Ústav biologie obratlovců

1.062 Adaptační mechanismy extrémofilní červené řasy Galdieria

Biologie 0

Anotace: Červené řasy rodu Galdieria jsou schopny žít v extrémním prostředí (extrémní teplota, pH, živiny). Budeme studovat mechanismy adaptace na tyto extrémní podmínky. Jako jednu z možností adaptačního mechanismu budeme sledovat metabolismus lipidů. Student se seznámí se základními laboratorními technikami (očkování, přesazování kultur, izolace proteinů, rozdělení proteinů pomocí SDS ELFO), kultivace Galdieria v tekutém médiu, sklízení, extrakce a analýza lipidů z tohoto kmenu.

Lektor stáže: RNDr. Milada Vítová, PhD.
Instituce: Mikrobiologický ústav

1.063 Jak je buněčný cyklus řasy Chlamydomonas reinhardtii ovlivněn faktory okolního prostředí?

Biologie 0

Anotace: Buněčný cyklus je jednou z nejvíce zkoumaných oblastí současné biologie, mimo jiné i v souvislosti s reakcí buněk na stres. Bezchybné buněčné dělení je důležité nejen pro množení organismů, ale také pro jejich regeneraci, a to ne jenom v živočišné ale i v rostlinné říši. V stresových podmínkách, při kterých buňkám hrozí poškození DNA, je pro buňky životně důležité zastavení buněčného cyklu a jeho následné spuštění až po opravě poškození. Regulace dělení buněk, ať už za standardních nebo stresových podmínek, je velmi složitým dějem zejména u mnohobuněčných organismů a i proto v naší laboratoři studujeme toto dělení na modelovém organismu, kterým je jednobuněčná zelená řasa Chlamydomonas reinhardtii. V průběhu projektu se zaměříme na sledování buněčného dělení u řasy Chlamydomonas reinhardtii a budeme studovat, zda toto dělení může být ovlivněno různými faktory venkovního prostředí – například teplotou, intenzitou světla, případně přítomností stresujícího faktoru v podobě mutagenu nebo UV záření. Všechny experimenty budeme provádět v laboratorních podmínkách. Student se tak obeznámí s možnostmi kultivace zelených řas a metodami sledování jejich růstu a dělení. Osvojí si základní principy práce v laboratoři a naučí se používat základní mikroskopické techniky.

Lektor stáže: Mgr. Monika Hlavová, Ph.D.
Instituce: Mikrobiologický ústav

1.064 Sledování reakce mutantů řasy Chlamydomonas reinhardtii na poškození DNA

Biologie 0

Anotace: Buněčný cyklus je důležitou součásti všeho živého, je nevyhnutný pro udržení integrity organismů a pro jejich množení. V našem současném životním prostředí existuje velké množství stresových faktorů, kterých působení může vést k poškození buněk a DNA. I proto je buněčný cyklus a jeho regulace jednou z podrobně zkoumaných oblastí současné biologie. V stresových podmínkách, ve kterých buňkám hrozí vážné poškození DNA, je životně důležité, aby buňka dokázala zastavit buněčný cyklus a pokračovat v něm až po opravě poškození. Jednou z metod jak objasnit mechanizmus reakce buněk na poškození DNA je využití mutantních kmenů. V průběhu projektu budeme sledovat mutanty řasy Chlamydomonas reinhardtii, které se vyznačují změněnou funkcí jednoho z klíčových enzymů buněčného cyklu po poškození DNA. U jednoho z mutantů byla zjištěna vysoká rezistence k UV záření zatím co druhý je vysoce citlivý na přítomnost zeocínu, látky způsobující zlomy v DNA řetězcích. Analýza mutantů může pomoct objasnit mechanismus, kterým buňky reagují na různé stresové podmínky. Student se v rámci projektu obeznámí s kultivací zelených řas, sledováním jejich růstu a s regulací buněčného cyklu, osvojí si základní principy práce v laboratoři a také se naučí používat základní mikroskopické techniky.

Lektor stáže: Mgr. Monika Hlavová, Ph.D.
Instituce: Mikrobiologický ústav

1.068 Studium světlosběrných antén řas Chromera velia a Rhodomonas salina

Biologie 0

Anotace: Stáž se bude zabývat studiem světlosběrných antén mořských řas, konkrétně řasy Chromera velia představující evoluční most mezi fotosyntetickými organismy a heterotrofními parasity (například Plasmodium falciparum) a řasy Rhodomonas salina. Součástí práce bude seznámení studenta s běžným provozem laboratoře, kultivací řas v laboratorních podmínkách, aseptické práci ve flowboxu a teoretickými základy všech použitých technik. Světlosběrné antény budou izolovány z thylakoidních membrán pomocí dvou izolačních technik - centrifugace na kontinuálním sacharózovém gradientu a iontové výměnné chromatografie. Výstupy těchto metod budou následně porovnány. Izolované komplexy budou podrobeny detailní biofyzikální a biochemické charakterizaci (např. absorpčních spektroskopie, nízkoteplotní fluorescenční spektroskopie, gelová elektroforéza). Hlavním cílem bude určit stabilitu těchto komplexů po rozmražení a rozdíly mezi izolovanými komplexy ze dvou studovaných mikroorganismů.

Lektor stáže: Mgr. Eliška Trsková
Instituce: Mikrobiologický ústav

1.072 Úloha epigenetické variability v mezigenerační plasticitě u apomiktického druhu

Biologie 0

Anotace: Studie posledních deseti let ukazují, že fenotyp jedince není jen důsledkem interakce genů a prostředí (GxE interakce), ale je také důsledkem interakcí s prostředím předešlých generací. Jinými slovy, fenotyp representuje také prostředí, které zažívali rodiče a prarodiče daného jedince. Tento jev se souhrnně nazývá mezigenerační plasticita (MP). Jedním z mechanismů MP je epigenetická variabilita (např. metylace cytosinu, která umožňuje dědičnou změnu exprese genů a tudíž i fenotypu beze změny sledu bází DNA). Stážistka či stážista bude mít možnost připojit se k probíhajícímu projektu "Stresem indukovaná paměť klonálních rostlin" a spolupracovat na řešení studie sledující, zda odlišné abiotické a biotické interakce v rodičovské generaci způsobují MP a zda jsou řízeny indukovanou epigenetickou variabilitou. Modelovým druhem bude Hieracium alpinum, práce bude probíhat ve sklenících v Průhonicích a nevyžaduje odborné molekulární znalosti.

Lektor stáže: RNDr. Vit Latzel, PhD.
Instituce: Botanický ústav